Školní parlament

Stanovy školního parlamentu

 • Členové ŠP jsou voleni svými spolužáky a studenty na začátku školního roku.
 • Svoji funkci zastávají v příslušném školním roce.
 • V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků a studentů odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.
 • Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŠP, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu /zvoleného zástupce/.
 • Všichni členové ŠP mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí 1 člen = 1 hlas. Přítomní hosté hlasovací právo nemají.
 • Každý člen ŠP má za povinnost pravdivě informovat své spolužáky a studenty o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠP dospěl.
 • Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky a studenty závazná.
 • ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování je v pravomoci ředitele školy. Rozhodnutí ředitele školy a vedení školy bude respektovat.
 • Členové ŠP mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení.
 • ŠP se spolupodílí na řešení problémů školy.
 • Žáci, studenti, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí nástěnky, školním rozhlasem i školních webových stránek.
 • Členové ŠP mají právo nepřijmout zástupce, který by mohl narušit práci a nereprezentoval by svých jednáním dobré jméno ŠP.
 • Pro podněty delikátnějšího charakteru existuje schránka důvěry, vedení školy by se mělo připomínkami zabývat a pokud možno je řešit spolu se žákovskou radou.

Stanovy mohou být změněny pouze na návrh a se souhlasem všech platných členů ŠP.

Kompetence ŠP

 • parlament může vznášet dotazy týkající se školních záležitostí;
 • podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení;
 • o připomínkách týkajících se chodu školy rada neprodleně informuje vedení školy, ta připomínky projedná a zpětně informuje radu o závěrech a možnostech řešení;
 • podílet se na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči;
 • pomáhat při akcích pořádaných školou a při zviditelnění školy na veřejnosti.

Jednání ŠP

 • parlament se schází jedenkrát za měsíc, dle potřeby častěji, počet schůzek není omezen;
 • na první schůzi je zvolen předseda, místopředseda, zapisovatel, tiskový mluvčí /členové rady/ a nástěnkář;
 • s vedením školy jedná prostřednictvím rady;
 • všechna jednání školního parlamentu jsou veřejná, může se ho zúčastnit kterýkoli žák, student nebo zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskusi a přednést návrh pouze se souhlasem předsedy. Nemají však právo hlasovat.

Rada ŠP – má na starosti administrativní práce ŠP, projednání důležitých materiálů a přípravou materiálů na schůze parlamentu

 • Předseda – zahajuje, řídí a ukončuje schůze, dává hlasovat o projednávaných bodech, po domluvě s ostatními členy rady vyhlašuje další schůzi, má právo s členy rady přijít za vedením školy a přednést projednávané návrhy, dává slovo hostům.
 • Místopředseda – přebírá práva a povinnosti předsedy v jeho nepřítomnosti, úzce spolupracuje s předsedou ŠP.
 • Tiskový mluvčí – zastupuje ŠP ve styku s pedagogy i širším okolím. Poskytuje informace o ŠP veřejnosti.
 • Zapisovatel – vypracovává krátké zápisy ze všech jednání. 0Zápis musí být k dispozici nejpozději týden po skončení jednání. Zapisuje návrhy ve schválené podobě. V případě nepřítomnosti mluvčího přebírá jeho povinnosti a naopak.
 • Nástěnkář – má na starosti nástěnku a internetové stránky.

Zástupci tříd a studijních skupin ve školním parlamentu pro školní rok 2019/2020

Patrik Horák, Nathalie Filipová (1. A), Filip Kutlák, Miroslav Bukovjan (1. B), Hana Minaříková, Pavlína Řehořová (2. A), Šárka Březovská, Anna Teplá (2. B), Hana Kučerová (3. A), Kateřina Janálová, Sára Čechová (3. B), Veronika Simonyiová, Ekaterina Mishustina (4. A), Jan Polák (4. B), Markéta Bartošová, Viktorie Fajmonová (1. D), Jana Dvořáková, Daniel Dusík (2.D), Petr Coufal, Monika Lorencová (3. D).

Termíny schůzí ŠP ve školním roce 2019/2020 vždy v 13:30 hod. v učebně č. 20:

 • 11. 9. 2019
 • 9. 10. 2019
 • 20. 11. 2019
 • 4. 12. 2019
 • 8. 1. 2020
 • 12. 2. 2020
 • 4. 3. 2020
 • 8. 4. 2020
 • 2. 6. 2020